: 08282- 256301/256307 |
2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ವಿಷಯಗಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ವಿವರ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)  /  Submit the Final UUCMS Hardcopy Application Along With The Documents To The Respective University Departments By Post/ In Person Before 19-11-2023

Welcome & Greetings!

Indian society has been transforming from the agrarian one to a knowledge society and is spreading her wings to rise and become a globalize information society. In the emerging new era of global opportunities, knowledge and skill are the most sought after resources. Strength of a nation lies in its educated youth. Investment in human resource capital,, particularly in the higher education of citizens, through university education, is one of the wisest and most prudent investments our nation can make. The challenge of any university is to help develop the nation by generating adequate human resource, through educating and training people to work in fields where they will be valued both for their specialized knowledge, technical, communication, research, leadership and innovation skills, and entrepreneurship. Read More

Vice Chancellor
 

Notifications / Circular