ದಾನ ದಾನಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಮತದಾನ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ : 08282- 256301/256307

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್

 
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ.
  • ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 40 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ರೂ.

 

ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್